Uutiset

14.5.2024RHY:n ampumakokeet ja kisatLue lisää »11.5.2024Talkoot 19.5 klo 9Lue lisää »3.4.2024Ampumaratavaraukset 2024Lue lisää »26.2.2024Kettujahti 23.3Lue lisää »26.2.2024Vuosikokous pidettyLue lisää »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:451611 kpl

 

My Sydänkylän Erämiehet r.y.

HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ 


YLEISTÄ

1. Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.

2. Kaadettavaksi anottavien hirvien lukumäärä sopeutetaan alueen hirvikannan vuosituottoon, hirvitutkimuksen ja luvanmyöntäjän suosituksiin sekä maa- ja metsätalouden ja tieliikenteen vahinkomääriin.

3. Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli seurueen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet,
ellei seuran säännöissä toisin määrätä.

4. Seuran hirvenmetsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain vuosi- tai syys/kesäkokouksessa ja se saatetaan kaikkien seurueen jäsenten tietoon ennen metsästykseen ryhtymistä.

METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA

1. Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa johtokunta tai sen erikseen valtuuttamat seuran jäsenet.

2. Metsästysalueista pidetään ajantasalla olevaa kartastoa.

3. Seura voi erillispäätöksin ja erillissopimuksin kuulua hirvenmetsästyksen ns. yhteislupaan.

KAATOLUVAT

1. Kaatolupa-anomuksen tekemisestä vastaa seuran johtokunta tai sen erikseen valtuuttamat jäsenet.

2. Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat lupa-anomuksen käsittelijän, luvan myöntäjän ja mahdollisten yhteislupakumppaneiden kanssa seuran nimenkirjoittajat tai vuosikokouksen tai johtokunnan tehtävään nimeämät jäsenet tai seurueen metsästyksenjohtaja.


OSALLISTUMISOIKEUS  

1. Hirvenmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki seuran jäsenet, ellei seuran säännöissä ole muuta jäsenyyslajiin liittyvää erityisehtoa.

2. Hirvenmetsästykseen osallistuminen tapahtuu maksamalla hirvimaksu eräpäivään mennessä ja ilmoittautumalla  metsästyksenjohtajalle jahtipäivän aamuna  tai muulla erikseen sovitulla tavalla.

3. Ampujana metsästykseen osallistuvalla jäsenellä tulee olla suoritettuna voimassa oleva ampumakoe.

4. Seuran jäsen, joka ei ole maksanut hirvimaksua, on oikeutettu osallistumaan majamiehenä tai ajomiehenä hirvenmetsästykseen ilman oikeutta saaliinjakoon.

5. Muiden kuin seuran jäsenten osallistumisesta hirvenmetsästykseen ilman oikeutta saaliinjakoon, päättää jahtipäivän aamuna jahtipäällikkö.


METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO

1. Seuran hirvenmetsästyksen johtajan ja tarvittavan määrän varajohtajia valitsee vuosittain, seuran säännöistä ja käytännöstä riippuen, seuran vuosi- tai kesä/syyskokous tai seuran johtokunta.

2. Hirviseurueen tarvitsemat muut toimihenkilöt (esim. sihteeri, passilohkojen vetäjät, saaliskäsittelijät,
jälkitunnustelijat, tilastojen pitäjät, jne) seurue valitsee keskuudestaan.

3. Seurueen kokoontumisista ja niissä tehdyistä päätöksistä pidetään kirjaa metsästyksenjohtajan johdolla.

4. Metsästyskauden tapahtumat ja havainnot kirjataan oma-riistaa, tilastointia, seuran vuosikertomusta, riistalaskentaa ja sidosryhmien tarpeita sekä seuran omaa arkistointia varten.

METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT

1. Metsästyskauden aloittamisesta päätetään seuran kesäkokouksessa ja ajankohta tiedotetaan kokouksesta
poissa olleille seuran jäsenille.

2. Ns. yleisiä seurueen metsästyspäiviä ovat hirvenmetsästyskauden viikonvaihteet (la-su). Muina päivinä tapahtuvasta metsästyksestä päättää metsästyksenjohtaja.

3. Hirvikoirien käytöstä ja käyttövuoroista sovitaan hyvissäajoin etukäteen. Tulkintatilanteet ratkaisee
metsästyksenjohtaja tasapuolisuutta noudattaen.


OSALLISTUMISVELVOLLISUUS

1. Hirviseurueen jäsenten velvollisuudesta osallista metsästykseen ns. yleisinä metsästyspäivinä päätetään seuran kesäkokouksessa. Seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin.

2. Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm. saaliinkäsittelyyn liittyvät toimet, välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan ja metsästysmajan puhtaanapito ja hoito, passipaikkahuolto sekä hirvijahtitalkoot ja peijaiset valmisteluineen.

AMPUMATAITO, SAALIINKÄSITTELY

1. Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävän ampumataidon lisäksi riittävä
valmius saaliin käsittelyvaiheisiin.

2. Ellei metsästyksenjohtaja toisin määrää, ampujan on suoritettava kaatolaukauksen jälkeen saaliin pistäminen ja suolistaminen.

3. Saalista tai sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla armonlaukauksella/-silla, epähygienialla tai muulla tavalla.

4. Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan tarvittaessa saaliin käsittelyyn.


HAAVOITTAMISTILANNE

1. Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirven käyttäytyminen siihen ammutun laukauksen jälkeen.

2. Mikäli hirvi ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, tämän tulee:

*ilmoittaa ennakolta sovitulla tavalla tilanteesta metsästyksenjohtajalle

*merkitä tarkoin ja selvästi oma paikkansa laukaisuhetkellä

*merkitä tarkoin ja selvästi hirven sijainti ampumishetkellä

*katsoa hirven poistumissuunta tarkasti 

Mikäli metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja saa seurata haavoitetun hirven jälkiä, ne merkiten ja sotkematta, enintään 50 metriä. Ammutun hirven jäljille lähteminen on aina ilmoitettava naapuripasseille ja metsästyksenjohtajalle


KAATAJAMÄÄRITYS

 • Tulkintatilanteissa hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisimmin ampunut siihen ensimmäisenä tappavan osuman. Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka normaalisti tappaa eläimen kahdessa tunnissa osumasta.
 • Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan kaikkia tapahtuman osapuolia ja muita todistajia.
 • Tulkintatilanteissa kaatajiksi on nimettävissä useampikin henkilö, jotka jakavat kaatajalle kuuluvan saalisosuuden
  keskenään.

SAALIIN JAKO

 • Kaadetun hirven nahka, pää mahdollisine sarvineen ja kieli kuuluvat hirvenkaatajalle, poislukien metsästysvieraat, joiden osuudesta sovitaan etukäteen.                                                                             
 • Kaadetun hirven syötävät sisäelimet; maksa,munuaiset ja sydän valmistetaan syötäväksi  mahdollisuuksien mukaan jahtiin osallistuville henkilöille kyseisen jahtipäivän päätteeksi, tai seuraavassa jahdissa, tai jahdin kokonaan päättyessä voidaan huutokaupata jahtiporukan kesken.                                                               
 • Kaadetusta hirvestä toimitetaan kunnolliset paisti- ja/tai keittotarpeet sille maanomistajalle, jonka omistamalle vuokramaalle hirvi kaatui. Tämä ns. kiitospala voidaan korvata myös muulla seuran perinteiden mukaisella tavalla.                                                                                                                                  
 • Lihanjako tapahtuu seurueen täysivaltaisten jäsenten kesken tasaosuuksin, jotka jakotilanteessa arvotaan. Metsästysvieraiden saalisosuuksista päätetään ennen vieraan metsästyksen aloittamista.                              
 • Lihanjako suoritetaan tasaosuuksin. Asian päättää metsästyksenjohtaja. Kaikkien vain yhtenä päivänä mukanolleiden kesken toimitaan samalla tavalla aina yhtenä jakokertana kerrallaan. Poissaolo tapauksissa ei hyväksytä toista henkilöä korvaamaan omaa poissaloa.
 • Ma-pe metsästyksessä lihanjako osuudet jaetaan edellisviikonlopun osallistujien kesken. Poikkeustapauksissa voidaan jako tehdä tulevan viikonlopun osallistujien kesken. Asiasta päättää metsästyksenjohtaja.

 

 


RIKKOMUSSEURAAMUKSET, ERIMIELISYYSRATKAISUT

 • Metsästyksenjohtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslainsäädännön rikkomisista viranomaisille. Hänen velvollisuutensa on huolehtia myös muista säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista.
 • Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai metsästyksenjohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomisen käsittelevät välittömästi metsästyksenjohtajat yhdessä.
 • Seurueen jäsenten kesken mahdollisesti syntyvät erimielisyydet on saatettava metsästyksenjohtajien tietoon, joiden puolestaan tulee toimia välimiehinä ja määrätä erimielisyyksille ratkaisumalli mahdollisimman nopeasti.
 • Rikkomuksista seurueen jäsenille määrättävien seuraamusten tulee olla perusteltuja ja kohtuullisia.
 • Metsästysrikkomuksen/rikoksen tai annettujen määräysten tai ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa kyseisen viikon saaliin lihaosuuden menettämisen tai menettää mahdollisuuden toimia ampujana metsästyksessä. Asian päättää metsästyksenjohtaja tai seuran johtokunta. Tällaisia asioita voivat olla mm. ampuminen kiellettyyn sektoriin,poistuminen metsästyksestä ilmoittamatta metsästyksenjohtajalle,alkoholin vaikutuksen heikentämänä osallistuminen metsästykseen, koiran haukulle meno ilman lupaa, poistuminen passipaikalta ilman lupaa.


PEIJAISET

 • Peijaiset ovat yksi tapa kiittää metsästysmaiden vuokraajia seuran toimintamahdollisuuksista. Peijaistapahtumalla edistetään ja lujitetaan seuran/seurueen ja maanomistajien sekä muiden sidosryhmien välistä yhteistoimintaa.
 • Peijaistapahtuman järjestämiseen ja peijaisiin osallistumisvelvollisia ovat mahdollisuuksiensa mukaan kaikki seurueen jäsenet.
 • Peijaisryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä seuran johtokunnan, metsästyksen johtajiston ja hirviseurueen kanssa.

KUSTANNUKSET

 • Hirviseurueen kulut ja kulujen rahoitus ovat osa seuran varainhoitoa ja kirjanpitoa.
 • Hirviseurueen kulut muodostuvat mm. seuraavista menoeristä:
-lupamaksut
-yhteishankinnat
-peijaiskulut
-pelkkien hirvimaiden vuokrakulut
-muut kulut
 • Metsästysseura voi tukea erillispäätöksin hirviseuruetta esim. peijaiskulujen kattamisessa osana maanomistajille ja muille paikkakuntalaisille suuntautuvaa suhdetoimintaansa.

YHTEISTOIMINTA

 • Seuran mahdollisesta osallistumisesta naapurianojien kanssa yhteiseen kaatolupaan (ns. yhteisanomus) päätetään vuosittain seuran vuosikokouksessa.
 • Yhteisluvalla metsästävien osapuolten välillä on kirjallisena erillinen yhteistoimintasopimus, jonka sisältö saatetaan seurueen jäsenten tietoon.

METSÄSTYSVIERAAT

 • Hirviseurue voi ottaa jahteihinsa metsästysvieraita. Päätöksen vieraiden ottamisesta voi tehdä joko seura, seuran johtokunta tai hirviseurue.
 • Metsästysvieraiden osalta päätökset jahtijärjestelyistä tekee hirviseurue.
 • Vieraiden isännyydestä sekä metsästykseen ja metsästyssääntöihin perehdyttäjistä päätetään ennen vieraan metsästyksen aloittamista.
 • Vierailta perittävistä maksuista päättää seuran vuosikokous tai seuran johtokunta tahi jommankumman valtuuttamana hirviseurue.

METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS

 • Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään vuosittain vahvistettavaan metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä.
 • Tämä metsästyssääntö jaetaan seurueen jäsenille ja metsästysvieraille kirjallisena ennen metsästyksen aloittamista kuittausta vastaan.

LIITE: HYVÄT METSÄSTÄJÄTAVAT SML 13.4.1999

METSÄSTYSSÄÄNNÖN VUOSITTAISET VAHVISTUSPÄIVÄT: 29.7.2018; 28.7.2019; 2.8.2020; 8.8.2021